Všeobecné obchodné podmienky

pre online systém EAN365

I.ÚVODNÉ USTANOVENIA

Návštevník internetového on-line systému EAN365 (www.ean365.sk) ďalej len “server”, ktorého technickým prevádzkovateľom je spoločnosť EAN 365, s.r.o., so sídlom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko, IČO: 46 904 778, (ďalej len „prevádzkovateľ“), registráciou do systému EAN365, bezvýhradne súhlasí s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami. Zároveň prehlasuje, že si ich podrobne prečítal, porozumel týmto podmienkam a zaväzuje sa ich dodržiavať. Projekt EAN365 je verejný internetový server, poskytujúci podnikateľským subjektom (ďalej len „užívateľ“) možnosť používať on-line služby. Server zobrazuje tovar, jeho cenu a informácie o službách registrovaných partnerov (ďalej len „partner“), aj ich firemné údaje, ktoré uchováva vo svojej databáze, ale aj neregistrovaných predajcov. Server taktiež ponúka fakturáciu a jednoduché skladové hospodárstvo pre registrovaných užívateľov. Jedná sa o bezplatný aj platený správcovský server pre právnické osoby a živnostníkov s platným povolením na podnikanie. Spoplatnené sú registračné aj reklamné/prezentačné služby, ktorých cenník je uvedený na internetovej stránke projektu: www.ean365.sk.

II. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

Užívateľ sa zaväzuje, že pri registrácii poskytne pravdivé údaje o svojej osobe. Užívateľ sa do systému registruje vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetovej stránke
https://www.ean365.eu/app/sign/up?lang=sk. V prípade správneho vyplnenia a odoslania registračného formulára prevádzkovateľ e-mailom oznámi partnerovi zápis do systému a vyžiada ho na overenie registračnej e-mailovej adresy pre potvrdenie registrácie. Registrácia každého užívateľa na serveri je povinná. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré sám alebo prostredníctvom tretej strany umiestňuje na server.

Zrušenie registrácie – registráciu si môže zrušiť používateľ zaslaním e-mailu na *protected email* so žiadosťou o zrušenie konta, zo svojho východiskového e-mailu, na ktorý je registrovaný daný užívateľ, alebo priamo tlačítkom DEAKTIVOVAŤ po prihlásení sa do svojho konta na serveri. Avšak po zrušení registrácie užívateľa zároveň užívateľ súhlasí s tým, že na serveri sa vymažú aj všetky jeho dáta, ktoré tam po registrácií a bežným užívaním servera vložil. Tento krok je pre užívateľa nevratný. Užívateľovi deaktiváciou nevzniká žiaden nárok na vrátenie predplatného za už zaplatené služby.

III. REGISTRÁCIA PARTNERA

Registrácia partnera na server EAN365 prebieha výlučne cez e-mail *protected email*, kde partner zašle žiadosť o zaradenie medzi oficiálnych partnerov projektu – dodávateľov cien. Partner sa nesmie na serveri registrovať aj ako užívateľ. Partner musí svojou podnikateľskou činnosťou figurovať ako distribútor, veľkosklad, veľkoobchod alebo reťazec predajní. Partner svojou registráciou získava možnosť prezentovať aj svoje aktuálne akcie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť alebo upraviť akékoľvek informácie o tovare partnera za účelom verného predstavenia tovaru a zabezpečenia aktuálnosti zobrazovaných údajov.

Povinnosti partnera – Partner je povinný udržiavať stále aktuálne ceny v systéme. Pri akejkoľvek zmene je povinný bezodkladne zaslať aktuálny cenník vo formáte XLS s uvedenými produktmi a EAN kódmi na e-mail *protected email*. Partner musí na požiadanie prevádzkovateľa poskytnúť chýbajúce údaje potrebné k registrácii alebo fakturácii. Partner musí po partnerskej registrácii aktualizovať cenník svojich produktov, alebo zaslať internetovú adresu na prístup k súboru v požadovanej štruktúre cenníkov, ktorý je bližšie špecifikovaný na stránkach servera.. Súbor tovarov a cien musí zodpovedať formálnym požiadavkám a musí obsahovať všetky povinné údaje stanovené prevádzkovateľom (EAN kód, Interný kód, Názov produktu, Cena s DPH, Cena bez DPH, Výška DPH, Mena).

Zrušenie registrácie – registráciu si môže zrušiť partner zaslaním e-mailu na *protected email* so žiadosťou o zrušenie partnerskej spolupráce.

IV. PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ

Užívateľ súhlasí, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky (agentov, roboty, scripty, spiders, diggers a pod.). Užívateľ plne zodpovedá za užívanie vlastného konta a súhlasí, že je zodpovedný za činy každého svojho zástupcu, ktorý použije používateľove prihlasovacie údaje (email a heslo). V žiadnom prípade prevádzkovateľ nebude zodpovedný za priame, nepriame, zvláštne, náhodné a následné škody vyplývajúce z použitia informácie uvedenej na tomto serveri alebo využitím akejkoľvek služby na tomto serveri alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať prihlasovaciu / užívateľskú službu po registrácii alebo kvôli neoprávnenému prístupu tretej osoby. Užívateľ servera dáva na základe všeobecných obchodných podmienok servera pri registrácii bezvýhradný súhlas prevádzkovateľovi na zasielanie správ „newsletterov“ užívateľovi servera, obsahujúcich informácie o službách a novinkách na serveri, ktoré prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce rôzne informácie tretích osôb. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľovi záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Avšak vynaloží maximálnu snahu a profesionálne znalosti na to, aby takýto možný výpadok servera nebol dlhší ako 48 hodín. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez povinnosti akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia užívateľa. Užívateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať všetky právne normy Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť poskytovanie služby komukoľvek bez udania dôvodu.

“Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť cien partnerov. Ceny sú aktualizované najneskôr do 48 hodín na základe dodania cenníkov priamo od partnerov alebo tretích osôb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v cenníkoch, ak produkty nespĺňajú požadovaný tvar. Prevádzkovateľ nemá povinnosť overovať správnosť cien u partnerov. “

V. PLATENÉ SLUŽBY, PLATBY, OBJEDNÁVKY, REKLAMÁCIE

Registrácia je určená pre firmy – právnické osoby a je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka uvedeného na webstránke servera www.ean365.sk v kolónke „cenník“. Platené služby, ktoré poskytuje server EAN365, sú klientovi sprístupnené až po vytvorení a zaplatení objednávky, ktorú je možné vytvoriť priamo cez užívateľské rozhranie po registrácii užívateľa alebo požiadaním prevádzkovateľa o vytvorenie a zaslanie faktúry za tieto služby. Po úhrade bude užívateľovi elektronicky vygenerovaná faktúra – daňový doklad, platba je možná cez kreditné alebo elektronické platobné karty pomocou služby GP WEBPAY (platba a osobné údaje sú chránené systémom SSL šifrovania + 3D-Secure E-COMM). Bannerovú reklamu na serveri je možné objednať registrovaným aj neregistrovaným užívateľom, a to e-mailom na *protected email*. V prípade stornovania bannerovej reklamnej kampane, prevádzkovateľ má nárok na storno poplatok a to nasledovne: 7 a viac kalendárnych dní pred jej začatím poplatok 50% z kontrahovanej sumy, do 7 dní poplatok 70% sumy a za menej ako 24 hodín a po spustení reklamnej kampane 100% poplatok kontrahovanej sumy.

Reklamácie sa prijímajú na e-mailovej adrese *protected email*, alebo zaslaním reklamácie na adresu: EAN 365, s.r.o., Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko. V prípade pochybenia na strane prevádzkovateľa, je užívateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú kompenzáciu alebo zľavu z ceny, a to v lehote do 14 dní odo dňa pochybenia prevádzkovateľa, inak toto právo užívateľa zaniká. Akékoľvek fakturačné a platobné problémy alebo technické problémy pre registrovaných užívateľov je potrebné zasielať na e-mailovú adresu *protected email*.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov pre projekt EAN365.sk

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom/Objednávkovom formulári na webovom sídle www.ean365.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť EAN 365, s.r.o., so sídlom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko, IČO: 46 904 778 oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom/Objednávkovom formulári ako aj údaje o objednávkach registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v projekte www.ean365.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Po zrušení registrácie/objednávky v projekte www.ean365.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je EAN 365, s.r.o. povinná uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný EAN 365, s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu sídla EAN 365, s.r.o., prípadne emailom na *protected email*. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom/Objednávkovom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s EAN 365, s.r.o. ako sú zmluvní reklamní partneri, IT správcovia databáz a pod.. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom/Objednávkovom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od EAN 365, s.r.o. vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných EAN 365, s.r.o..

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté: G.N.T. Business Services, s.r.o. (IČO-44749465).

Pošlite nám dotaz

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Overovací kód: captcha
tu prepíšte kód *: